Names of Kata & Kihon

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
KIHON NAMES (Basic Techniques)
The Kihon or basic techiques are fundamental to good jo practice. These are the foundations for the Jo Kata.

Honte Uchi
Gyakute Uchi
Hikiotoshi Uchi
Kaeshi Tsuki
Gyakute Tsuki
Maki Otoshi
Kuritsuke
Kurihanashi
Taiatari
Tsukihazushi Uchi
Dobarai Uchi
Taihazushi Uchi

KATA NAMES

OMOTE
Omote is the first set of 12 kata in Shindo Muso Ryu. The emphasis is on teaching correct technique, and developing an understanding of Ma-ai (distance), Ri-ai (timing), and Zanshin.

Tachi otoshi
Tsuba wari
Tsuki zue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no Shita
Ichirei
Neya no Uchi
Hoso michi

SPECIAL KATA
These are not part of the official SMR curriculum but were develpoed by Shimizu Sensei from the Tanjo techniques.

Suigetsu
Sharmen

CHUDAN
Chudan is the intermediate set of 12 Kata following Omote.

Ichi riki
Oshi zume
Midare dome
Ushiro zue (Zen and Go)
Taisha
Kengome
Kiri kake (or Kikkake)
Shin Shin
Rai uchi
Yokogiri dome
Harai dome
Seigan

RAN-AI
Ran-Ai means "Disorder to Harmony" and combines Omote and Chudan techniques.

Odachi (long sword) no Ran-Ai
Kodachi (short sword) no Ran-Ai

KAGE
Kage is a set of 12 Kata of which the names are identical with Omote Kata. Kage is intermediate training.

Tachi otoshi
Tsuba wari
Tsuki zue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no Shita
Ichi rei
Neya no Uchi
Hoso michi

SAMIDARE
Samidare is a set of 6 Kata taught to advanced students emphasizing training the mind.

Ichimonji
Jumonji
Nitoko Dachi Otoshi
Mijin (Omote)
Mjin Ura
Gan Tsubushi

GOHON NO MIDARE
Gohon no Midare is a set of 5 Kata created by Shimizu Sensei.

Tachiotoshi no Midare
Sakan no Midare
Kengome no Midare
Kasumi no Midare
Shamen no Midare

They are a synthesis of Omote, Chudan, Ran-Ai and Kage Kata.

OKUDEN
Okuden is a set of 12 kata taught to advanced students.

Sengachi
Hikisute
Kote Garami
Jitte
Uchi Wake
Suigetsu
Sayu Dome
Kote Dome
Tsuki Dashi
Uchi Tsuke
Mi Kaeri
A Un

GOKUI
Gokui is a set of five Kata, and are "Secret Forms" taught only to those who are Menkyo Kaiden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auxilary Weapons Systems

Kasumi Shinto-ryu Kenjutsu - 12 kata
Longsword

Ai suri (Sa)
Ai suri (Yu)
Ju
Chi barai
Sarin
Uke kaeshi
Nitto ai - attacker uses both long and shortsword at the same time
Suri komi

Shortsword
Inchu
Uke nagashi
Miuke dome
Tsuki dashi

Uchida-ryu Tanjojutsu comprises 12 kata.

Kote Uchi (Sa)
Kote Uchi (Yu)
Sutemi
Kuri tsuke
Ushiro zue
Suigetsu (Sa)
Suigetsu (Yu)
Shamen (Sa)
Shamen (Yu)
Kobushi kudaki
Sune kudaki
Irimi

Ikkaku-ryu jutte

The modern Ikkaku-ryu system fields 24 training-forms (kata) divided between 2 series called Omote and Ura.

Omote series

Uken
Saken
Zanken
Keageken
Ichiranken
Irimiken
Ippuken
Meateken
Utoken
Gorinken
Isseiken
Kasumiken

Ura series
(Identical names and number of forms as the Omote-series)

Isshin-ryu Kusarigama forms -

A total of 30 kata divided into 3 series, Omote, Ura and Okuden.

Omote & Ura series

Ishiki
Soemi
Hagaeshi
Mugan
Jûmonji
Furikomi (zen)
Furikomi (go)
Isô no nami
Tatsumi no maki
Midokorozume
Ukibune
Sodegarami

Okuden Series

Mae
Ushiro
Hidari
Migi
Yariai (jô)
Yariai (ge)

Seitei Kata for the Zen Nihon Kendo Renmei

These 12 Jodo kata were selected by a committee headed by Shimizu Sensei for training by the Zen Nihon Kendo Renmei (.Japanese Kendo Federation).

Tsuki zue
Suigetsu
Hissage
Shamen
Sakan
Monomi
Kasumi
Tachiotoshi
Rai uchi
Seigan
Midare dome
Ranai